Traycho Sinapov and Dimitar Paskov – Varbishka Ruchenitsa